Læreplan

Læreplan 2021

Evaluering af læreplan 2021

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Indsatsområder

Børnehaven etablerer løbende læringsmiljøer, der giver børnene mulighed for at udvikle sig og tilegne sig forskellige kompetencer i henhold til de seks temaer fra de pædagogiske læreplaner, som er lovbefalede og defineret i Serviceloven (§ 8a i Lov om Social Service):

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Social kompetence
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Indsatsområder i Børn og Unge Afdelingen 

Børn og Unge Afdelingen i Aarhus Kommune har desuden valgt følgende som indsatsområder:

  • Sprog
  • Bevægelse
  • Mad og måltider

 

Sprog som indsatsområde

Der arbejdes i børnehaven med sprog på flere fronter. En sprogvejleder er under uddannelse, hvilket bl.a. indbefatter en sprogvurdering af alle 3-årige børn. Desuden arbejder vi struktureret med sproget i førskolegruppen med et fortælleværksted i foråret. Overordnet vil vi arbejde med sprog ud fra de 4 temaer, som er skitseret i handlingsplanen fra Aarhus Kommune: Generelle sprogfærdigheder, situationsuafhængigt sprog, sproglig opmærksomhed samt erfaring med litteratur og skrivning.

 

Bevægelse som indsatsområde

Vi har i flere år arbejdet med krop, bevægelse og selvhjulpenhed. Vi ved, det er sundt for børn at bruge kroppen. Vi ved også, at børn lærer på forskellig måde. Derfor har vi vægtet indretningen af både ude- og inde -rum, så vi tilgodeser det enkelte barn, så det får motion, sanselige, æstetiske og sociale oplevelser bl.a. gennem gymnastikforløb. Vi tager desuden til svømning i vinterhalvåret med de ældste børn.

 

Mad og måltider som indsatsområde

Der er stort fokus på mad og måltider i børnehaven. Bestyrelsen og personalet vægter det højt, både af hensyn til kostens sammensætning og af hensyn til det pædagogiske potentiale, der ligger i at lave mad sammen og spise sammen. Da vi ved, der er en sammenhæng mellem ernæring og fysisk aktivitet, ønsker vi at skabe en bevidsthed og en kultur, der fremmer børnenes sunde mad – og måltidsvaner. Vi har altid lagt stor vægt på, at vi spiser sammen, på samme tid og samme mad.

 


Mål for øvrige temaer

 

Barnets alsidige personlige udvikling

Vi tager i det daglige arbejde udgangspunkt i en pædagogik, der rummer det enkelte barn i samværet i gruppen. Gruppen, hvori det enkelte barn indgår, vil være stadigt varierende, og det er vigtigt at tilgodese udvikling på både individ- og gruppeplan. Desuden har vi i børnegruppen børn med handicap og specielle behov, som af og til arbejder for sig selv eller i små grupper.

 

Ved at aldersopdele nogle aktiviteter og aldersintegrere andre, giver det mulighed for at tage hensyn til både individ- og gruppeniveau. Derfor deler vi børnene op i yngste og ældste, fordi vi mener, det er vigtigt at tilgodese både enkeltes og gruppens omsorg, opdragelse, socialisering, læring og udvikling.

 

Sociale kompetencer

Barnet indgår i mange legerelationer i løbet af dagen i børnehaven. Gennem legen udvikles barnets kompetencer til at blive en god kammerat, til at kunne yde og modtage, få ideer og inspirere, til at hjælpe og modtage hjælp, til at udtrykke sig og lytte, og til at markere sig og give plads til andre. De sociale kompetencer er også i spil, når vi har rundkreds, spiser, er på ture, holder fødselsdage, holder sommerfest og julefest, hvor vi har nogle traditioner og normer, som vi gerne vil videregive til børnene.

 

Konflikter, som er en naturlig del af et barns udvikling, ønsker vi at løse ved at iagttage og afvente det enkelte barns behov for hjælp og støtte i den givne situation. Vi har derfor i vores dagligdag få overordnede regler. Vi forsøger, i størst mulig omfang, at konfrontere børnene med deres egne handlinger og lære dem at respektere hinanden og deres omgivelser.

 

Naturen og naturfænomener

Vi vægter udelivet højt, – på legepladsen, i skov og ved strand. Om foråret har vi skovprojekt, hvor vi ser og følger forandringerne fra det tidlige forår med kulde og træer uden blade, til det hele er sprunget ud og solen varmer os alle.

 

Om sommeren kan vi tage til stranden, soppe, bygge sandslotte, samle ting og sager og se på små dyr. Sensommer er jo høsttid, og så tager vi på ture og ser, hvordan der høstes. Vi snakker med børnene om kornsorterne, og hvad de bruges til, synger høstsange, holder høstfest – og vi tager lidt af naturen med hjem, i form af korn til kranse og mel.

 

Om efteråret og i vinterperioden tager vi i skoven, ser på dyrene, finder dyrespor og kigger i bøger om dyr og planter. Vi har fagbøger om naturen, som vi meget gerne bruger, både i skoven og hjemme i børnehaven.

 

Kulturelle udtryksformer

Vi oplever børnenes glæde ved at de selv skaber noget og bliver inspireret af os, hinanden og ved besøg på forskellige museer. Vi oplever også, at børnene eksperimenterer og selv tager initiativ til skabende aktiviteter. Der er desuden i ugeplanen indlagt aktiviteter i både værkstedet og snittehuset.

 

Vi tegner meget, maler en del, begge dele både spontant og planlagt. Nogle gange hænger kunstværket i børnehaven et stykke tid, inden det kommer med hjem. Det bliver gjort respektfuldt og til tider med en fernisering. I perioder arbejder vi også med fortælle- og billedværksted som en førskole-aktivitet. Børnene fremstiller en mappe med tekst og tegninger, der omhandler deres familie og andre lignende emner.

 

Vi bruger i det daglige ikke tusser. Vi har taget den beslutning efter et foredrag her i børnehaven om børns tegninger – om hvordan børn kan give tegninger flere forskellige udtryk med farver og farveblyanter, med fast hånd, løs hånd osv.

 

Vi har sang og musik, hvor børnene lærer forskellige sange at kende – og lærer at stå frem og agere. Vi synger hver dag en årstidsrelateret sang, – og andre gange er det MGP, og hvad der ellers er oppe i tiden.

 

Vi læser hver dag, fortæller hinanden historier, siger rim og remser, laver af og til små dukketeaterforestillinger. Børnene optræder spontant og ofte. Vi tager på biblioteket, hvor vi sammen finder nye bøger, leger og spiller computerspil.