Bestyrelsen

Børnehaven Stenhøjgård er en selvejende institution med en bestyrelse, der i samarbejde med leder og personale har følgende hovedopgaver:

  • Fastlæggelse af målsætning og overordnede principper for det pædagogiske arbejde i institutionen.
  • At sikre det bedst mulige samarbejde mellem forældre, personalegruppen og institutionslederen.
  • Fastlægge den overordnede prioritering af institutionens budget inden for de givne økonomiske rammer.
  • Fastlægge principper for institutionens indretning og vedligeholdelse.

Herudover deltager bestyrelsen ved ansættelse af nyt personale, og det er ligeledes bestyrelsen, som ansætter/afskediger institutionens leder.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af og blandt forældrene for en toårig periode. Bestyrelsen består således af fem forældrerepræsentanter, dertil kommer en suppleant. Formand og suppleant vælges for en etårig periode. Det fremhæves, at bestyrelsen altid er til rådighed for yderligere information, råd og vejledning. Information om bestyrelsens sammensætning findes på institutionens opslagstavle.

Der afholdes mindst fem bestyrelsesmøder årligt med deltagelse af bestyrelsen, dagtilbudsleder og souschef, samt repræsentant for institutionens personale. Disse møder er åbne for alle, dog kan bestyrelsen vælge at holde lukkede møder i specielle tilfælde.