Pædagogik

Barne- og voksenperspektivet

Vi mener, at børn lærer mere af det, de gør, end af det de hører, og barnet er hermed medskaber af sin egen læring. Udvikling sker, når barnet er aktivt deltagende og medbestemmende – når det selv er i gang. Øvelse gør mester! For at børnene får oplevelsen af selv at gøre sine erfaringer, er det vigtigt, at vi lige afventer og holder nogle af svarene og anvisningerne tilbage.

Vi mener, at forudsætningen for at kunne gøre sig nogle positive og kvalitative erfaringer er, at barnet selv forvalter sine læreprocesser ud fra egne behov og interesser, i med – og modspil fra engagerede pædagoger. Derfor må vi som pædagoger til stadighed udvikle vores evne til at se og gribe barnets initiativer og koble dem med det, som vi finder vigtigt at lære. Herved respekteres barnets ret til medbestemmelse. Dette er vigtigt i forhold til barnets udvikling af selvforvaltning og selvstændighed, – hvilket er børnehavens vision, såvel som en af Dagtilbudslovens formålsparagraffer.

 

Dannelse og selvbestemmelse

Barnets ret til medbestemmelse er vigtig for barnets udvikling af selvværd og selvstændighed og for at kunne handle. Handlekompetencen udvikles nemlig under barnets opvækst gennem dets dannelse, ved at bevidstgøre barnet om værdier, normer og adfærdsmønstre, som er karakteristiske for det samfund, det vokser op i. F.eks. ved at tilegne sig moralbegreber og kønsrolleidentifikation. Det er en vigtig forudsætning, at barnet tilegner sig denne evne, for derigennem lærer det at opfatte andres reaktioner og forventninger og lader sig påvirke af disse. Barnet kan herved handle for at nå et mål, gerne i samspil med andre, men også alene.

 

Barn, leg og fællesskab

En vigtig brik i barnets personlige udvikling er dets erfaringer med at løse de problemer og konflikter, det møder i hverdagen. Det må lære, hvornår det er bedst at trække sig væk fra konflikten, hvornår det er godt at indgå kompromisser, og hvornår det kan klare ”at holde på sit”. Disse erfaringer kan barnet få med støtte fra de voksne, men læringen sker, når det selv handler og oplever, hvad der sker.

 

Etablering af læringsrum

Vi prøver at tilgodese de tre ’læringsrum’, hvor vi går foran, ved siden af og bag ved barnet. F.eks. går vi foran, når vi har kunstprojekt og viser børnene forskellige teknikker og udtryksformer. Vi står ved siden af, når vi på sidelinjen støtter dem i deres processer – og bagved, når vi iagttager deres egne initiativer, men alligevel er klar til at træde til (ved siden af).

 

Vi mener desuden, det er vores opgave at skabe nogle gode miljøer og samvær, der understøtter børnene bedst muligt i en god læring. F.eks. er vores Månestue sparsomt møbleret, men med let tilgang til redskaber, tæpper og madrasser. Dette bliver brugt til motoriske udfoldelser, både som gymnastik med voksenstyring, men allermest til leg. Her lærer børnene deres krop at kende og erfarer, hvor dejligt det er, at de kan klare ting selv, bl.a. af – og påklædning, hvor de bruger både deres krop og finmotorik.

 

Vi vil være bevidste om at skabe rum til erfaringsdannelse. Dette vil vi gøre, både ude og inde, ved at gøre rummene og rammerne tydelige, rolige og tilgængelige. Børnene skal kunne se mulighederne og få lyst til erfaring og fordybelse. Indretningen skal ske med omtanke for at skabe plads til børnenes dannelse gennem læring og erfaring.